Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium Rektora

Wnioski o stypendia na rok 2019/2020 będą dostępne na stronie najpóźniej od 15 września 2019 roku.

1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2.    Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
•    Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego , o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
•    Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie , o którym mowa w przepisach o sporcie.

3.    Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
Przepisy dotyczące przyznawania świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 będą tożsame z przepisami dotyczącymi świadczeń dla studentów, z wyjątkiem stypendium Rektora.
Stypendium Rektora na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi rozpoczynającemu studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1)    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
2)    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
3)    podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 


 

Znajdziesz nas tutaj