Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski o stypendia na rok 2019/2020 będą dostępne na stronie najpóźniej od 15 września 2019 roku.

  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student/doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
  3. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
  4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub utraty stopnia niepełnosprawności i ponownym ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student/doktorant spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj