Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zapomogi

  1. Zapomoga przyznawana jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. (zał. 4 oraz zał. 1 - jeżeli student/doktorant nie składał wniosku o stypendium socjalne).
  2. Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta/doktoranta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta/doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
  4. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
  5. Student/doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
  6. Student/doktorant nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.
  7. Rektor w nadzwyczajnych uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć kwotę zapomogi o ile środki przewidziane na ten cel nie zostały wykorzystane.

Pobierz wniosek o zapomogę:

Jeżeli nie składałeś wniosku o stypendium socjalne musisz także udokumentować swoją sytuację materialną.

Znajdziesz nas tutaj