Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zapomogi

 1. Zapomoga przyznawana jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta. 
 2. Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, niezależnie od przyznanych stypendiów.
 3. Za przyczyny losowe uprawniające do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności:
 4.                  nieszczęśliwy wypadek studenta/doktoranta;
 5.                   poważną chorobę studenta/doktoranta, jego dziecka lub małżonka, skutkująca dodatkowymi nakładami finansowymi;
 6.                 śmierć członka najbliższej rodziny: rodziców, opiekunów prawnych, dziecka, małżonka, rodzeństwa: pobierającego naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada do w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz niepełnosprawne bez względu na wiek;
 7.              szkody spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym: pożar, powódź, kradzież itp.o ile spowodowały przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej.
 8. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta/doktoranta (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
 9. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 10. Student/doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 11. Student/doktorant nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.
 12. Rektor w nadzwyczajnych uzasadnionych przypadkach może zwiększyć kwotę zapomogi - o ile środki przewidziane na ten cel nie zostały wykorzystane.

Pobierz wniosek o zapomogę:

 

 

Znajdziesz nas tutaj