Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student/doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
  3. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
  4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub utraty stopnia niepełnosprawności i ponownym ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student/doktorant spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Pobierz wniosek -  Załącznik 1 do regulaminu pomocy materialnej

 

Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wysokość stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018:

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

Lekki

100

Umiarkowany

200

Znaczny

300

Wysokość stypendium specjalnego dla doktorantów niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019:

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

Lekki

100

Umiarkowany

200

Znaczny

300

Znajdziesz nas tutaj