Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium socjalne

W roku akademickim 2018/2019 o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student/doktorant, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza  1 045 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów:

DOCHÓD (w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

0 – 190

600

190,01 – 490,00

500

490,01 – 660,00

400

660,01 – 830,0

300

830,01 – 1 045

200

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie dla studentów:

DOCHÓD

(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studentanr 1

zamieszkanie w Domu Studentanr 3 lub 4

ERASMUS

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

 

0,00 – 190,00

750

900

950

950

950

190,01 – 490,00650800850850850

490,01 – 660,00

550

700

750

750

750

660,01 – 830,00

450

600

650

650

650

830,01 – 1 045,00

350

500

550

550

550

 

Wysokość stypendium socjalnego dla doktorantów:

DOCHÓD (w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

0 – 190,00

600

190,01 – 490,00

500

490,01 – 660,00

400

660,01 – 830,0

300

830,01 – 1 045

200

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie dla doktorantów:

DOCHÓD

(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studenta nr 1

zamieszkanie w Domu Studenta nr 3 lub 4

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

 

0,00 – 190,00

750

900

950

950

190,01 – 490,00650800850850

490,01 – 660,00

550

700

750

750

660,01 – 830,00

450

600

650

650

830,01 – 1 045,00

350

500

550

550

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta załącznik nr 1

Do wniosku należy dołączyć również:

 1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,30 b,30 c,30 e i 30 f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z dnia 24 stycznia 2018 r. ) z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - Załącznik 10
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta/doktoranta  i członków rodziny z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej lub w formie karty podatkowej za poprzedni rok podatkowy poprzedzający rok akademicki.
 3. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozpoczęli działalność gospodarczą w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki i rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej -Załącznik 5
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu każdego pełnoletniego członka rodziny (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) - Załącznik 6
 5. Zaświadczenie z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składkach na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.
 6. zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
 7. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki określający również liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;
 8. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta. Zaświadczenie takie jest wymagane również, w przypadku utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.
 9. świadectwo pracy lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta;
 10. Decyzja o przyznaniu renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej oraz PIT 40A.
 11. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha rzeczywistych i przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki).W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:- umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,- umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 12. Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.
 13. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność).
 14. Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).
 15. Kserokopia aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny.
 16. Decyzja o przyznaniu renty oraz PIT 40A.
 17. Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów:- kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,- zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego'- kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka'- kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.
 18. Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie/doktorancie

Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu - Załącznik 11 oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 11 pkt. 2 regulaminu,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

 1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Dochód utracony lub uzyskany 

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017r. poz. 2336 oraz z 2018r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 poz. 1778 oraz z 2018r. poz. 106,138,357,398,650)
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucyjnej alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc),
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony.
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o utracie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
 • zaświadczenie z Opieki Społecznej o utracie świadczenia rodzicielskiego.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego,  świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utarcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć :

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany,
 • w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia, dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj