Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium socjalne

W roku akademickim 2017/2018 o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student/doktorant, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza  1 045 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów:

DOCHÓD (w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

0 – 190,00

700

190,01 – 490,00

600

490,01 – 660,00

500

660,01 – 830,0

450

830,01 – 1 045

400

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie dla studentów:

DOCHÓD

(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studentanr 1

zamieszkanie w Domu Studentanr 3 lub 4

ERASMUS

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

 

0,00 – 190,00

850

990

1 060

1 060

1 060

190,01 – 490,00750890960960960

490,01 – 660,00

650

790

860

860

860

660,01 – 830,00

600

740

810

810

810

830,01 – 1 045,00

550

690

760

760

760

 

Wysokość stypendium socjalnego dla doktorantów:

DOCHÓD (w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

0 – 190,00

1 200

190,01 – 490,00

1 100

490,01 – 660,00

1 000

660,01 – 830,0

900

830,01 – 1 045

800

Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie dla doktorantów:

DOCHÓD

(w PLN)

KWOTA STYPENDIUM (w PLN)

zamieszkanie w obiekcie innym niż dom studencki

zamieszkanie w Domu Studenta nr 1

zamieszkanie w Domu Studenta nr 3 lub 4

dodatek z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem

 

0,00 – 190,00

1 000

1 000

1 100

1 100

190,01 – 490,009009001 0001 000

490,01 – 660,00

800

800

900

900

660,01 – 830,00

750

750

850

850

830,01 – 1 045,00

700

700

800

800

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta załącznik nr 1

Do wniosku należy dołączyć również:

 1. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) -  Załącznik 10
 2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego - karty podatkowej -  Załącznik 5
 3. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu każdego pełnoletniego członka rodziny(bez względu na to czy dochód był osiągnięty) -  Załącznik 6
 4. Zaświadczenie, z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki).W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:- umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezp. społ. rolników,- umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 6. Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.
 7. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność).
 8. Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).
 9. Kserokopia aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny.
 10. Decyzja o przyznaniu renty oraz PIT 40A.
 11. Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów:- kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,- zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego'- kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka'- kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.
 12. Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie/doktorancie.

Student/ doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku gdy:

 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu -  Załącznik 11 oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:a) ukończył 26. rok życia,b) pozostaje w związku małżeńskim,c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 11 pkt. 2 regulaminu,d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 2.  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Dochód utracony lub uzyskany

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności      gospodarczej (Dz.U z 2015r. poz. 584 z poźn. zm.)
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucyjnej alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub      studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta [zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc],
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony.
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o utracie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
 • zaświadczenie z Opieki Społecznej o utracie świadczenia rodzicielskiego.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utarcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć :

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany,
 • w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

Załączniki:

Znajdziesz nas tutaj