Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zarządzenie nr R.021.40.20  Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r.

Zarządzenie nr R.021.40.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr R.021.39.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie opuszczenia do odwołania akademików Akademii Pomorskiej w Słupsku w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85), oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmieniającą się sytuacją w zakresie potencjalnego zamknięcia granic pomiędzy Polską a Ukrainą i koniecznością zabezpieczenia miejsc noclegowych dla studentów-cudzoziemców w § 1 pkt. 1 Zarządzenia nr R.021.39.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 roku wprowadza się nowy zapis o treści:

  1. Zarządza się opuszczenie akademików przez studentów i doktorantów oraz studentów-cudzoziemców w terminie do 18 marca br. Osoby, które nie mogą się wyprowadzić, będą przekwaterowywane do DS. nr 4 i DS. nr 1, po zgłoszeniu się do Kierownika Osiedla Akademickiego do dnia, o którym mowa powyżej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

Znajdziesz nas tutaj