Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rozwój naukowy

Uprawnienia jednostek Akademii Pomorskiej w Słupsku do nadawania stopni naukowych

Akademia Pomorska w Słupsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

  1. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 
  2. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
  3. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku,
  4. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Tytuł profesora

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Stopień doktora habilitowanego

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu stawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Stopień doktora

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Urlop doktorski

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Urlop doktorski, w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, może być udzielony nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską.

Wykaz dokumentów do urlopu doktorskiego:

  1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez promotora rozprawy doktorskiej, kierownika zatrudniającej jednostki (dyrektora instytutu/kierownika katedry) i radę jednostki.
  2. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.
  3. Informacja jednostki zatrudniającej o sposobie zrealizowania zadań dydaktycznych przewidzianych w czasie planowanego urlopu.

Urlop naukowy

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającycm roku w celu przeprowadzenia badań.
Urlop może być udzielony wówczas, gdy umożliwi przyspieszenie prac badawczych lub artystycznych albo odbycie stażu naukowego.

Wykaz dokumentów do urlopu na cele naukowe:

  1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez kierownika jednostki zatrudniającej (dyrektora instytutu/kierownika katedry) oraz radę jednostki.
  2. Podanie musi zawierać cel urlopu.
  3. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do złożenia Prorektorowi ds. Nauki sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.

Znajdziesz nas tutaj