Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kontakt

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ochrony danych osób fizycznych

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Akademia Pomorska w Słupsku z siedziba przy ul. Arciszewskiego 22 A, 76-200 Słupsk, reprezentowana przez Rektora AP w Słupsku.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@apsl.edu.pl,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r., poz.1668 z późn.zm.),  Ustawa z dnia 10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000),  Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974, Nr 24, poz.141 z póz. zm.). Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV.    Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom  upoważnionym na podstawie i w granicach prawa.  

V.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie).

VI.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VIII.    Prawo do cofnięcia zgody
  1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przyjmuję do wiadomości treść klauzuli informacyjnej.

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj