Zasady rekrutacji na studia, czyli jak zostać studentem
Akademii Pomorskiej - zobacz: ZASADY REKRUTACJI

Pełna oferta studiów w roku akademickicm 2016/2017
Zobacz: REKRUTACJA

Pamiętajmy, że na naukę nigdy nie jest za późno!

Instytut Historii i Politologii AP zaprasza do podjęcia studiów na kierunku Historia regionalna 50+.

Studentem może zostać każdy, kto:

  • posiada maturę,
  • interesuje się historią,
  • chce podnieść swoje kwalifikacje,
  • chce aktywnie spędzić czas i uzyskać dyplom ukończenia studiów!

W roku akademickim 2015/2016 studenci z pierwszego naboru do grupy „50+” ukończyli z powodzeniem studia licencjackie i rozpoczęli magisterskie. Nie jest to więc niemożliwe! Najważniejsze to nie tracić czasu, uwierzyć w swoje siły i podjąć wyzwanie!

Studentów „50+” obowiązują te same zasady studiowania, co pozostałe grupy. Studia kończą się dyplomem – najpierw licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia – dyplomem magistra. Wykładowcy starają się dostosować wymogi związane z techniczną stroną studiowania do potrzeb osób dojrzałych, biorąc pod uwagę np. możliwą słabszą znajomość obsługi komputera.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Poza kursem historii Polski i historii powszechnej będą mieli Państwo możliwość zgłębienia w tym czasie takich zagadnień, jak np.:
- historia Pomorza,
- historia sztuki i architektury Polski,
- metodyka poszukiwań genealogicznych,
- zagadnienia kultury materialnej Pomorza,
- kolekcjonerstwo i muzealnictwo,
- ochrona zabytków w Polsce.

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (również bezpłatnych). Efektem zaliczenia czterech semestrów nauki i pomyślnej obrony pracy magisterskiej jest uzyskanie tytułu magistra.

Po co zamykać się w czterech ścianach, skoro można jeszcze tak wiele!

UWAGA! Określenie „50+” jest umowne. Nie ma żadnych limitów wiekowych! Oferta jest skierowana do osób, które ze względu na wiek nie czułyby się komfortowo w grupie studentów dwudziestoletnich.

Zapraszamy do podjęcia studiów na specjalności KSZTAŁTOWANIE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, która  jest realizowana w ramach kierunku Geografia.

Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarną wiedzą z zakresu szeroko pojętej problematyki kształtowania środowiska geograficznego i zarządzania zasobami przyrodniczymi w warunkach zmieniającej się antropopresji. Potrafi rejestrować, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe dotyczące poszczególnych komponentów przyrodniczych (litosfery, pedosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery) oraz zjawisk antropogenicznych. Jest w stanie dokonywać wszechstronnych studiów i kompleksowych ocen na temat wpływu działalności antropogenicznej na jakość przestrzeni przyrodniczej w krajobrazach o różnym stopniu przekształcenia (zurbanizowanych, wiejskich i chronionych). Posiada również umiejętności formułowania prognoz odnośnie skutków oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach zajmujących się inwentaryzacją, oceną i waloryzacją środowiska przyrodniczego, placówkach monitoringu lokalnego i regionalnego, jednostkach zarządzających obszarami chronionymi, urzędach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, jak również w pracowniach zajmujących się planowaniem przestrzennym.

W trakcie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku można skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus+ i podjąć studia w partnerskich uczelniach w Turcji, Niemczech, Rumunii, Bułgarii, oraz na Ukrainie czy Łotwie (więcej na stronie: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl)

Więcej informacji o kierunku i specjalności znajduje się na stronie: www.rekrutacja.apsl.edu.pl

Zapraszamy do podjęcia studiów na specjalności PROJEKTOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH I INTERNETOWYCH, która jest realizowana w ramach inżynierskiego kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

Program studiów został opracowany wspólnie ze specjalistami z firmami Kaliop Poland oraz OptiNav, które proponują naszym studentom odbycie praktyk i staży, a po ukończeniu studiów również zatrudnienie.

Na specjalności tej student zostanie przygotowany do realizacji zadań i projektów o charakterze informatycznym w przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne lub samodzielnie wykorzystujących technologie internetowe i mobilne do realizacji celów biznesowych. Student zdobędzie orientację i umiejętności praktyczne związane z wytwarzaniem oprogramowania, jego planowaniem, inżynierią, projektowaniem, testowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem.

Dzięki odpowiedniej wiedzy będzie potrafił zorganizować pracę swoją lub swojego zespołu ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupowej, będzie miał dobrą orientację w działaniu i zastosowaniach różnych warstw aplikacji, w dostępnych narzędziach i technologiach. Będzie realizować takie zadania, jak projektowanie i zarządzanie relacyjną lub plikową bazą danych, opracowanie i wytworzenie kompletnej aplikacji webowej i mobilnej z wykorzystaniem skryptowych i kompilowanych języków programowania, zaprojektowanie interfejsów i interakcji z użytkownikiem, integracja systemów w architekturze klient-serwer. Ponadto student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami blisko związanymi ze światem współczesnych technologii, takimi jak kwestie bezpieczeństwa, użyteczności, testowania, praca w chmurze, SEO czy regulacje prawne obowiązujące w tym obszarze.

Absolwenci tej specjalności po siedmiu semestrach nauki kończą studia z tytułem inżyniera. W czasie studiów otrzymują wykształcenie specjalistyczne z dziedziny nauk technicznych (informatyki) i mogą być zatrudniani jako projektanci aplikacji internetowych i mobilnych, administratorzy sieci i systemów informatycznych, programiści, administratorzy baz danych, specjaliści ds. wdrożeń i testowania oprogramowania, twórcy portali i aplikacji internetowych, a także jako analitycy systemowi i kierownicy projektów.

W trakcie studiów w Akademii Pomorskiej Słupsku można skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus + i podjąć studia w partnerskich uczelniach w Turcji, Białorusi oraz na Słowacji, Ukrainie, Litwie (więcej na stronie: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl).

„MATEMATYKA UKRYTĄ SPRĘŻYNĄ RZECZYWISTOŚCI” - ZNAJDŹ JĄ

Zapraszamy do podjęcia studiów na specjalności MATEMATYKA STOSOWANA, która realizowana jest w ramach kierunku Matematyka.

Matematyka stosowana jest specjalnością dla osób pragnących zdobyć umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów gospodarczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego rodzaju instytucjach finansowych oraz dużych firmach rozmaitych branż posiadających komórki analityczne i informatyczne.

W trakcie studiów w Akademii Pomorskiej Słupsku można skorzystać z możliwości, jakie stwarza program Erasmus+ i podjąć studia w partnerskich uczelniach w Turcji, Łotwie, Białorusi oraz na Słowacji, Ukrainie i Litwie (więcej na stronie: http://erasmus.apsl.edu.pl/pl).

Więcej informacji o kierunku i specjalności znajduje się na stronie: www.rekrutacja.apsl.edu.pl