Pomoc materialna

Z powodu szkolenia pracowników, 24 i 25 lutego 2015 r. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (pomoc materialna) będzie nieczynne 
 
Biuro ds. Kształcenia i Studentów
Pomoc materialna pok. 320
Przyjmowanie interesantów:
wtorek - piątek: 10:00 - 14:00 
Telefon: (59) 84 05 944
mgr Izabela Luhm
luhm@apsl.edu.pl
mgr Katarzyna Porucka
k.porucka@apsl.edu.pl 
 


Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku jest posiadanie potwierdzenia złożenia wniosku, pieczątka pracownika Biura ds. Kształcenia i Studentów przyjmującego wniosek (na podstawie art. 63 §4 KPA potwierdzenie wydawane jest wyłącznie na prośbę studenta).

 


PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKOWYM ODBIORZE DECYZJI STYPENDIALNYCH W BIURZE DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW [POKÓJ 320]


 Wnioski o pomoc materialną należy składać w następujących terminach:
- do 30 sierpnia - studenci lat wyższych
- do 5 września - studenci I roku z rekrutacji lipcowej
- do 30 września - studenci I roku z rekrutacji wrześniowej
- do 5 października - uzupełnienie brakujących dokumentów
- do 20 października - wnioski o stypendium rektora
- do 5 października - wnioski o stypendium ministra


PRZYPOMINAMY, ŻE ROZPATRYWANE BĘDĄ WNIOSKI Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW [PROSZĘ WYPEŁNIAĆ JE CZYTELNIE]


 

Studenci/doktoranci Akademii Pomorskiej mogą korzystać z następującej pomocy materialnej:
1. Stypendium socjalnego [zał. nr 1]
2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych [zał. nr 1]
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów [zał. nr 2]/ doktorantów [zał. nr 3]
4. Stypendium ministra dla najlepszych studentów [wnioski dostępne na stronie: www.stypendiumministra.pl]
5. Zapomogi [zał.4]

STYPENDIUM SOCJALNE
może otrzymać student/doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 179 ust. 3-5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. [Dz.U. z 2012 ,poz.572,z póź.zm.] Prawo o szkolnictwie wyższym i Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku.
W roku akademickim 2014/2015 dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi nie więcej niż 850,20 zł netto
- student/doktorant ubiegający się jednocześnie o stypendium socjalne bądź stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypełniają jeden wniosek [zał. 1]
student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne bądź stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie wypełnia następujące wnioski: zał. 1; zał. 6; 
 
Do wniosku należy dołączyć również:
1. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki [bez względu na to czy dochód był osiągnięty]
2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego - karty podatkowej [zał. 5]
3. Zaświadczenie członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia [Uwaga od tego roku tylko zaświadczenie z ZUS]
4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki [na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki].
W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:
  - umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezp. społ. rolników
  - umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
  - umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
5. Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.
6. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek [w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność]
7. Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół [w wieku do 7 lat]
8. Kserokopia aktu zgonu w przypadku śmierci członka rodziny
9. Decyzja o przyznaniu renty oraz PIT 40A
10. Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów
  - kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne [komornik] o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  - zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
  - kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
  - kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 
11. Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie/doktorancie

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA/DOKTORANTA:
Student/doktorant jest samodzielny finansowo:
1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
   a) ukończył 26. rok życia,
   b) pozostaje w związku małżeńskim,
   c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
   a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
   b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
   c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu nich

Jeżeli student/doktorant jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę dochody własne studenta/doktoranta i jego małżonka. W przypadku, gdy student/doktorant nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego małżonka oraz jego rodziców i rodzeństwa.

DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY
Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:
a. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
b. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
c. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
d. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
e. wyrejestrowanie [zlikwidowanie] pozarolniczej działalności gospodarczej
f. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
g. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej o tych świadczeń

Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu
- zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta [zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc]
- zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:
a. zakończenie urlopu wychowawczego
b. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
c. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
d. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
e. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utarcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Do wniosku należy dołączyć :
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany
- w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznawania stypendium

Załączniki do pobrania:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
1. Stypendium Rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni,
2. Będzie je mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
3. Stypendium Rektora otrzyma student, który w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów zaliczył rok studiów.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
1. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki może być przyznane:
  1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
      a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
      b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
      c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

2. Doktorant może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów składając w terminie wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 3.

Wnioski należy składać w Biurze ds. Kształcenia i Studentów przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój 320, tel. (59) 84 05 944

Pliki do pobrania:
- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
- Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów – obowiązuje od 01.10.2014r
- Wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta do ubiegania się o pomoc materialną, kwoty stypendium specjalnego oraz zasady przyznawania zapomóg – obowiązuje od 01.10.2014r.

 

 

KREDYT STUDENCKI