chronotopeMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pn. CHRONOTOPE REVISITED pod patronatem Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Słupsku oraz w Trójmieście.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, Niemiec, Włoch oraz Japonii i Polski. W ich gronie oprócz literaturoznawców i historyków będą też profesorowie medycyny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz reżyser. W Komitecie Naukowym Konferencji pn. CHRONOTOPE REVISITED są dr hab., prof. nadzw. Katarzyna Jerzak (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), prof. David Movrin (University of Ljubljana) i prof. Derek Maus (SUNY Potsdam, NY). 

Abstrakty można nadsyłać do 15 stycznia 2017.

Więcej informacji w załączniku/ More informations:   CHRONOTOPE REVISITED

Compass rose browns 00

W dniach 18-19.09.2017 r. Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur”. Jej celem jest prezentacja interdyscyplinarnej płaszczyzny zarówno dla dialogu kulturowego, jak i wspólnie wypracowanej refleksji nad perspektywami cywilizacyjnej koegzystencji Wschodu i Zachodu. Z nadzieją, że proponowana tematyka konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea międzykulturowych spotkań w słupskiej przestrzeni.

            W ramach forum rusycystycznego, germanistycznego i anglistycznego proponujemy interkulturowe zagadnienia badawcze poniższych obszarów:

Sekcja Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa:

  1. Literatura i kultura emigracji.
  2. Miejsce pogranicza etnicznego w europejskim dziedzictwie kulturowym.
  3. Wschodnioeuropejska a zachodnioeuropejska przestrzeń kulturowa.
  4. Tradycja i tożsamość w procesie przemian cywilizacyjnych Europy.
  5. Ekstraterytorialność w literaturze i sztuce.

Sekcja Językoznawstwa:

  1. Tradycja i współczesność w lingwistyce.
  2. Kolor, jako narzędzie komunikacji ponadnarodowej.
  3. Nowoczesne metody badań lingwistycznych, socjolingwistycznych i interkulturowych.
  4. Międzykulturowa analiza figur retorycznych używanych w języku nieliterackim.
  5. Problemy nauczania języków obcych w kontekście różnorodności kulturowej.

Języki konferencji: język rosyjski, niemiecki, angielski, polski.

Zapewniamy publikację referatów konferencyjnych w roczniku Polilog. Studia Neofilologiczne (6 pkt), z uwzględnieniem procedury recenzowania (double-blind review process) bądź w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.

Dodatkowe informacje w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Sekretarz Konferencji:                                Przewodniczący Komitetu    Organizacyjnego:          

dr Marta Gierczyńska-Kolas                              dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska   

Wystartowała V edycja konkursu „Mobilność Plus”. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom (do 35. roku życia), w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Do obszarów, które „Mobilność Plus” obejmuje, należą nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Nowe konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECh Core Facility!

Konkursy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oferta grantów w wysokości do 3,5 mln zł jest skierowana do badaczy posiadających co najmniej stopień doktora i wybitne doświadczenie naukowe i/lub wdrożeniowe.

Wnioski można składać do 16 stycznia 2017 r.

Dokładne informacje w załączniku.