Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia, że 28 listopada 2016 (poniedziałek) o godz.11:00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr Barbary Jarmołowicz

 

 

 Tytuł rozprawy: Polskie czasopiśmiennictwo morskie w latach  1945-1980

 

 

Promotor: prof.dr hab. Jerzy Będźmirowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Machaliński Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

prof. dr hab. Mirosław Golon Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Dziekan WFH                          

dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 14 września 2011r., w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich
wyboru, zapraszamy Państwa do udziału w wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i będzie trwać od 15 października 2016 r. godz. 06:00 do 31 października 2016 r. godz. 23:59.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

 

1.Pana/Pani karta wyborcza dostępna jest pod adresem internetowym:
https://polon.nauka.gov.pl/wybory_ck16/logowanie/wyborca/PRu7zGtt3t7coSCmzJ8TSXGIq48rn8JP

2.Aby rozpocząć głosownie, należy kliknąć powyższy link lub wprowadzić go do przeglądarki internetowej.

3.W celu dodatkowej weryfikacji, system wyborczy poprosi Pana/Panią o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL.

4. Po pomyślnej autoryzacji, wyborca zobaczy listę dyscyplin wchodzących w skład dziedziny, w której został mu nadany tytuł profesora. Dla każdej z tych dyscyplin, dostępna jest karta wyborcza zawierająca listę kandydatów zgłoszonych w danej dyscyplinie oraz maksymalną liczbę kandydatów, którą można na danej karcie zaznaczyć.

5. Wyborca może przeglądać karty wyborcze dla wszystkich dyscyplin, ale oddaje głos tylko dla jednej, wybranej przez siebie, dyscypliny. Wyborca głosuje, stawiając na karcie wyborczej znak "X" obok nazwisk i imion wybranych kandydatów, a następnie
naciskając przycisk „Głosuj”.

Komisja Wyborcza, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania, sporządzi protokół z przeprowadzonych wyborów i przedstawi go Prezesowi Rady Ministrów wraz z listą wybranych członków Centralnej Komisji.

Z poważaniem,
Komisja Wyborcza


Recenzja prof. dra hab. Zbigniewa Machalińskiego

Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
Instytut Historii i Politologii

Komunikat 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia , że 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Janiny Grajczak.

Tytuł rozprawy: Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945.

Promotor : Prof. dr hab. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku 

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd, Akademia Pomorska w Słupsku 

Dr hab. Robert Majzner, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan WFH

Dr hab.prof.nadzw. Danuta Gierczyńska

 

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AP w Słupsku – pokój 65 ul. Arciszewskiego 22a.