Aktualności

Konferencja "Bezpieczeństwo narodowe"

ZAPRASZMY na międzynarodową VIII konferencję "Bezpieczeństwo narodowe",
pn. "Bezpieczeństwo i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej wybrzeża i miast regionu nadmorskiego".
Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński.
Konferencja odbędzie się 24 września br. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22d). Uroczyste otwarcie zaplanowane jest na godz. 9:00 (aula KBN).
Celem konferencji jest przybliżenie problematyki związanej z szerokim zakresem zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji niepożądanych występujących w regionie nadmorskim. Gwałtowność zjawisk pogodowych wynikających z gospodarczego wykorzystania oraz oddziaływania Morza Bałtyckiego na wybrzeże i obszary nadmorskie, generuje problemy zapewnienia bezpieczeństwa, które nie pojawiają się w innych regionach kraju, a które m.in. dla naszego miasta mogą stanowić istotne czynniki zagrożenia. W planie konferencji przewidziano pięć sesji, jedna z nich obejmuje prezentację Laboratorium Edukacyjnego "Centrum Zarządzania Kryzysowego" AP w Słupsku (godz. 12:15), które to w czasie rzeczywistym analizuje obszary zagrożeń i symuluje sytuacje niebezpieczne. 
Podsumowaniem konferencji ma być monografia, pt. "Bezpieczeństwo regionalne" VIII  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA »ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE« 2010.
Organizatorzy:
- Akademia Pomorska w Słupsku: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
- Akademia Marynarki Wojennej: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa WNT UWM
- Polskie Towarzystwo Inżynierii Bezpieczeństwa
 
MONOGRAFIA "Bezpieczeństwo regionalne"
MONOGRAFIA VIII  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA »ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE« 2010 
SPIS TREŚCI 
ROZDZIAŁ 1 „Bezpieczeństwo i ochrona ludności oraz infrastruktury krytycznej wybrzeża i miast regionu nadmorskiego” Opracowanie naukowe: dr hab. Andrzej Ostrokólski prof. nadzw., dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski prof. nadzw. 
1.1. mgr Leszek Szweda (opr. zbiorowe) - Bezpieczeństwo mieszkańców Słupska, a  doskonalenie systemu ochrony ludności, infrastruktury krytycznej oraz ratownictwa
1.2. dr hab. Andrzej Ostrokólski prof. nadzw. –  Ochrona ludności przed zagrożeniami a powinności obywatelskie
1.3. dr Jan Gołębiewski –  Współczesne zarządzanie kryzysowe (analiza potrzeb, możliwości i doświadczeń)
1.4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski – Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i systemówinfrastruktury krytycznej z uwzględnieniem oceny ryzyka
1.5. płk dr inż. Włodzimierz Pszenny – Zasady prowadzenia polityki rozwoju a zasady prowadzeniapolityki bezpieczeństwa państwa
1.6. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń – Modelowanie prakseologicznej strategii zarządzania bezpieczeństwem obiektowym na przykładzie morskich portów handlowych
1.7. prof. František Škvrnda - Charakterystyka systemu zarządzania kryzysowego w Republice     Słowacji (zarys z poglądu socjologii bezpieczeństwa)
ROZDZIAŁ 2 Wpływ zagrożeń od morza na bezpieczeństwo regionów nadmorskicha potrzeby ochrony ludności i infrastrukturyOpracowanie naukowe: dr hab. Tadeusz Kasperek prof. nadzw., dr Grzegorz Pietrek
2.1. dr hab. Tadeusz Kasperek   prof. nadzw. - Koncepcje budowy gazociągu „Nord Stream” na dnie Morza Bałtyckiego, a zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego
2.2. dr Grzegorz Pietrek – Struktura organizacyjna, zadania oraz procedury współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
2.3. dr hab. Józef Sadowski prof. nadzw., mgr Jacek Pietkun - „Zagrożenia bezpieczeństwa  portów morskich związane z transportem LNG”
2.4. mgr inż. Waldemar Parus – Tsunami i sztormowe zagrożenie wybrzeża  na Morzu Bałtyckim
2.5. dr Czesław Marcinkowski - Identyfikacja  i  ocena  stanu  zagrożeń  transgranicznego  bezpieczeństwa  Euroregionu  Bałtyk 
ROZDZIAŁ 3 Integracja zarządzania bezpieczeństwem oraz ratownictwem z wykorzystaniemnowych narzędzi diagnozowania i prognozowania zagrożeń. Opracowanie naukowe: dr inż. Tadeusz Szmidtka, dr Stanisław Kozdrowski
3.1. dr inż. Tadeusz Szmidtka – Szczególna ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
3.2. Janusz Sterzel - Problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony młodzieży podczas jej czasowych pobytów w rejonie nadmorskim
3.3. dr Stanisław Kozdrowski  – Wybrane elementy teorii bezpieczeństwa w ujęciu historycznym (1919-1939)
3.4. nadkom. mgr Łukasz Chruściel – Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo imprezy masowej
3.5. dr Stanisław Bukowski - Przygotowanie funkcjonariuszy Policji do przeciwdziałania aktom terrorystycznym
3.6. dr Stefan Cosban-Woytycha - Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego 
ROZDZIAŁ 4 Ochrona ludności i infrastruktury w przewidywaniu wystąpieniazagrożeń zjawiskami klimatycznymi. Opracowanie naukowe : dr hab. Józef Sadowski prof. nadzw., dr Marek Stefański
4.1. dr Cezary Tatarczuk – Rola ochotniczych straży pożarnych w strukturze zarządzania kryzysowego w powiecie wejherowskim
4.2. dr hab. Józef Sadowski prof. nadzw. – Wpływ  prędkości pojazdów  w ruchu  drogowym na bezpieczeństwo  obywateli
4.3. dr Marek Stefański – Działania policji na szczeblu lokalnym w sytuacjach kryzysowych
4.4. dr Lech Chojnowski - Państwo jako podmiot bezpieczeństwa. Istota bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
4.5. dr Lech Chojnowski - Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wymiar przedmiotowy
4.6.  dr Andrzej Gazicki  - Działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie PGK sp. z o.o. w Słupsku
ROZDZIAŁ 5 Laboratorium Edukacyjne „Centrum Zarządzania Kryzysowego” Akademii Pomorskiej w Słupsku. Opracowanie naukowe prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
5.1 dr Ireneusz Bieniecki – Możliwości monitorowania polskich obszarów morskich i przestrzeni powietrznej z Laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej
5.2 bryg. mgr inż. Witold Jaworski  - Baza laboratoryjna Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań dydaktycznych

« powrót